Výsledky zápisu do MŠ Radkovice pro školní rok 2023/2024 v Aktualitách

Další informace v Aktualitách

Mateřská škola je příspěvková organizace, její činnost je upravena §33-35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhl. č. 14/2005 Sb., vyhl. č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Příspěvková organizace dále zajišťuje školní stravování podle ustanovení vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění.

Mateřská škola Radkovice u Hrotovic – příspěvková organizace
Radkovice u Hrotovic 106
tel: 568 864 436
e-mail: msradkovice@seznam.cz

Provoz: po – pá  6:30 – 15:30
Ředitel: Ludmila Vacušková

Spolupráce MŠ s rodiči:
DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU


Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:
* přístup ke správcem zpracovávaným osobním údajům,
* opravu správcem zpracovávaných osobních údajů,
* výmaz správcem zpracovávaných osobních údajů,
* omezení zpracování správcem zpracovávaných osobních údajů,
* právo na přenositelnost správcem zpracovávaných osobních údajů,

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných správcem, námitky.
Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit u správce těmito způsoby:
– v písemné listinné podobě, s úředně ověřeným podpisem žadatele, zasláním na adresu sídla správce (viz. kontakty)
– v elektronické formě, e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele, prostřednictvím elektronické podatelny správce (viz. kontakty)
– prostřednictvím datové schránky žadatele.
– žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu v sídle správce
V případě, že bude požadavek subjektu údajů na poskytnutí informací nepřiměřený, či opakovaný v krátké době,
může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný požadavek může být odmítnut.

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
V rámci zpracování os. údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.
Správce stanovil „Pověřence pro ochranu osobních údajů“, dle čl. 37 nařízení GDPR. Pověřencem je:

Ing. František Kazda
kontaktní e-mail : fkazda@kazda.info
kontaktní tel: 568 840 041, GSM: +420602703844
Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě.
Informace a požadavky směřujte primárně na správce (viz. kontakty), pověřence kontaktujte pouze v případě problémů s vyřízením Vašich požadavků, stížností apod.